Innovating IT solutions for greater success.

Đăng kí nghe Recording Webinar: How to measure ERP implementation success để cập nhật kiến thức từ chuyên gia Nguyễn Đông Hồ trong công tác đánh giá mức độ khả thi của dự án ERP để tối ưu hóa đầu tư.Leave a Reply

Your email address will not be published.