Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP)

Các giải pháp ERP
của chúng tôi hỗ trợ bạn:

Triển khai ERP có thể là một nỗ lực tốn kém, tốn thời gian và khó chịu. Đó là lý do tại sao TRG ở đây là đối tác của bạn trong cuộc hành trình đến sự xuất sắc thực hiện.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh, phần mềm cộng với dịch vụ, cho những thách thức của bạn. Cách tiếp cận của chúng tôi tập trung vào không chỉ công nghệ, mà còn cả khía cạnh tổ chức, con người và kinh doanh, để nhận ra những lợi ích đầy đủ mà bạn mong đợi từ một dự án.

Decision Making

Increase information visibility and accessibility for faster, smarter decision making.

Time Efficiency

Reduce lead time, time to market for better response to ever-changing customer demands.

Quality

Enhance quality and services for improved customer satisfaction.

Productivity

Streamline business processes for higher productivity.

Supply Chain

Optimise your supply chain and inventory for greater efficiency.

Compatibility

Our products are specialised for your business enterprise.

Infor CloudSuite Industrial

CloudSuite™ Industrial is an end-to-end ERP solution for both discrete and process manufacturers, which includes predictive analytics, collaboration, lean production tools, and integration options.

Infor ERP LN

Gives you  a pioneering, state-of-the-art user experience design with robust industry-tailored manufacturing functionality. Available on an open source technology stack, it provides even greater flexibility to enhance manufacturing processes.