ERP là một giải pháp chiến lược đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước khi quyết định đầu tư vào phần mềm ERP, doanh nghiệp luôn băn khoăn: Liệu mình có thật sự cần giải pháp ERP hay không?


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series