giải pháp ERP trong quản lý sản xuất
Trong thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt, công ty bạn sẽ trở nên nổi trội hơn nếu bạn có thể chuyển hóa những ý tưởng tốt thành những sản phẩm mới thú vị một cách nhanh chóng hơn so với cuộc cạnh tranh. Có 5 cách giúp sản phẩm của bạn tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng.

 

http://cdn2.hubspot.net/hubfs/125873/whitepapers/ERP_LN/5_ways_to_get_products_to_market_faster.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series