Nghiên cứu về quản lý ngân sách và tài chính cho doanh nghiệp
Kể từ khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra, các doanh nghiệp ngày càng thận trọng hơn trong việc ra quyết định nhằm đảm bảo sự tăng trưởng giữa những rủi ro không chắc chắn. Hơn bao giờ hết, quá trình lên kế hoạch, lập ngân sách và dự báo cần phải được điều chỉnh và linh hoạt với sự thay đổi.

 

https://cdn2.hubspot.net/hub/125873/file-16816443-pdf/whitepapers/pm/how_best-in-class_plan_budget_forecast.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series