Giá trị tài sản vô hình giờ đây đã chiếm hơn 80% tổng giá trị vốn hóa thị trường của những công ty S&P 500. Các tiêu chuẩn kế toán tài chính hiện tại đang “bỏ quên” một tỉ lệ rất lớn giá trị thực của một doanh nghiệp. Do đó, chúng ta phải có một sự đánh giá lại toàn diện hệ thống báo cáo kinh doanh của mình.

Giải pháp cho thách thức này, được cả Hiệp hội kế toán viên công chứng của Mỹ (AICPA) và Hiệp hội kế toán quản trị công chứng Anh (CIMA) cùng ủng hộ, là Hệ thống Báo cáo tích hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series