Hiện nay, tổng số lượng thông tin tăng gấp đôi mỗi 18 tháng. Lượng thông tin và dữ liệu khổng lồ này rất cần ngữ cảnh rõ ràng. Tận dụng tối đa tài sản thông tin rất quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp, và doanh nghiệp nào thấu hiểu được các thông tin đó một cách sâu sắc nhất sẽ có lợi thế lớn trên thương trường quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series