Trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình áp dụng IFRS, có một điều rõ ràng rằng: IFRS yêu cầu sự thay đổi lớn trong cách các doanh nghiệp đánh giá và lập báo cáo hiệu suất hoạt động. Chuẩn mực báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế (IFRS) – chuẩn mực kế toán đã được thông qua tại khối Liên minh Châu Âu vào năm 2005 và đã được chấp nhận trên toàn thế giới – áp đặt những thay đổi lớn trong các doanh nghiệp tuân thủ.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series