Nếu các doanh nghiệp Việt Nam muốn nâng cao khả năng cạnh tranh thì cải thiện năng lực Lãnh đạo và Quản lý là một vấn đề không thể bỏ qua. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta cần trả lời một số câu hỏi quan trọng sau. Làm thế nào để xác định năng lực Lãnh đạo và Quản lý? Nhân tố nào tạo nên năng lực Lãnh đạo và Quản lý tốt? Và năng lực hiện nay của những lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp người Việt đang ở mức nào so với các đồng nghiệp quốc tế?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series