Xây dựng mục tiêu hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp hiệu quả
Đặt ra mục tiêu hoạt động luôn là một nhiệm vụ khó khăn với nhiều công ty. Tuy nhiên, nó lại là con đường nhanh nhất để dẫn đến thành công. Nếu bạn biết cách nào để đặt ra những mục tiêu hiệu quả, bạn sẽ góp phần giúp công ty và nhân viên của mình hoạt động tốt hơn.

Dựa trên cuộc khảo sát về quá trình đặt mục tiêu ở hơn 50 công ty khác nhau, đội ngũ đến từ trường Quản lý Kinh doanh Cranfield đã tổng hợp nên mô hình gồm 10 bước nhằm hỗ trợ quá trình đặt mục tiêu trong doanh nghiệp.

 

https://cdn2.hubspot.net/hub/125873/file-16821150-pdf/whitepapers/other/cgma_tools_-_how_to_set_the_right_performance_targets.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series