Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và kinh tế suy thoái, cùng với việc duy trì chặt chẽ mối quan hệ khách hàng và tìm cách để tăng doanh thu và lợi nhuận, các nhà bán lẻ phải chú ý đến cắt giảm chi phí để nâng cao lợi nhuận. Quản lý nợ phải trả (Accounts Payable–AP) là một khía cạnh quan trọng có thể đem đến nhiều lợi ích tài chính cho những nhà bán lẻ.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series