Infor SunSystems và Quản trị tài chính doanh nghiệp
Bài viết này được soạn thảo nhằm hỗ trợ các giám đốc tài chính, và đội ngũ của họ, để xác định được vai trò của họ trong việc quản lý hiệu suất bền vững của doanh nghiệp. Công cụ này vạch ra năm bước quan trọng mà người dùng nên tuân theo khi đưa ra các mục tiêu phát triển bền vững, đánh giá những trở ngại, và đảm bảo những số liệu được tích hợp vào việc lên kế hoạch và lập báo cáo.

https://cdn2.hubspot.net/hub/125873/file-16821518-pdf/whitepapers/other/cgma-lamcachnaodetandunggiatrituquanlyhieusuatbenvung.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series