KPI hiệu quả trong quản lý kinh doanh
Các biện pháp đo lường hiệu suất tồn tại để giúp các công ty nhận ra độ hiệu quả của các chiến lược và hành động của họ. Tuy nhiên, thật đáng buồn là, rất nhiều các công ty đang sử dụng những thước đo sai lệch, hàng loạt trong số đó đều bị tưởng nhầm là những chỉ số đo lường hiệu suất chính.

 

http://cdn2.hubspot.net/hub/125873/file-27993079-pdf/whitepapers/pm/KPIs_vn.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series