giải pháp ERP trong quản lý sản xuất
Để giữ vững vị thế trên thương trường, các nhà sản xuất cần làm tất cả để gia tăng độ chính xác, tận dụng tốc độ sản xuất làm thế mạnh, và tập trung vào thông tin và kiến thức nội bộ để tối ưu hóa mọi tài nguyên. Cụ thể hơn, các doanh nghiệp sản xuất hiện đang tập trung vào: Cải thiện hệ thống dự báo nhu cầu sản xuất, Cắt giảm chi phí, Đột phá trong sản phẩm và tăng cường giá trị dịch vụ cho khách hàng để gia tăng lợi nhuận và thị phần.

 

http://cdn2.hubspot.net/hub/125873/file-417171023-pdf/whitepapers/agileERP_inforgraphic_Top.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series