Để chọn được một giải pháp tài chính có thể đáp ứng được yêu cầu cho hôm nay và trong tương lai xa, các CFO hãy lưu ý đến 5 tiêu chí cần thiết: Thích ứng: Hệ thống tài chính cần có khả năng thay đổi một cách linh hoạt khi có bất kỳ thay đổi nào, Tốc độ: Việc hôm nay không để đến “ngày mai”, Các mã phân tích đi kèm: Truy cập thông tin tài chính sâu rộng, theo nhu cầu, Khả năng ứng dụng trên phạm vi toàn cầu: Sẵn sàng cho mọi thách thức kinh doanh và Hỗ trợ từ nhà cung cấp và tầm nhìn chung: Chọn đúng đối tác để thành công.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series