Trên thực thế, nhiều doanh nghiệp xem dữ liệu và thông tin là lợi thế tiên phong kế tiếp để vượt qua đối thủ. Tuy nhiên, tìm thấy và phân tích dữ liệu cần thiết để đưa ra thông tin chiến lược đáng giá không hề dễ, thậm chí ngay cả với các doanh nghiệp hàng đầu. Vì thế, một khái niệm mới ra đời: Dân chủ hóa dữ liệu.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series