Infor SunSystem và các tính năng cần có cho phần mềm quản lý tài chính
Tài liệu này đề cập đến những thử thách lớn nhất mà ban quản lý doanh nghiệp và kĩ thuật gặp phải khi dùng phần mềm quản lí tài chính. Tài liệu cũng vạch ra những tiêu chí giúp doanh nghiệp đánh giá giải pháp quản lí tài chính hiện tại và tương lai của họ, bao gồm: báo cáo, qui trình kinh doanh, thành phần và chức năng, hợp nhất hệ thống và tổng chi phí sở hữu.

https://cdn2.hubspot.net/hub/125873/file-16808111-pdf/whitepapers/sunsystem/ss_-_evaluating-financial-management-software.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series