Triển khai và kiểm soát hệ thống ERP hiệu quả là một trong những thử thách cho các doanh nghiệp sản xuất nếu bạn chưa trang bị cho mình đầy đủ thông tin cũng như chưa nắm vững các chỉ số kiểm soát dự án ERP.

Nội dung:

  • Những yếu tố cốt lõi đóng góp vào sự triển khai thành công hệ thống ERP
  • Kiểm soát dự án ERP thông qua chỉ số đo lường năng lực chuyển giao
  • Phần Demo thực tế cách thức lôi kéo lãnh đạo đến với hoạt động vận hành

Đăng kí để xem webinar recordingLeave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series