Cẩm nang quản trị doanh nghiệp
Người ta thường nói, “Điều duy nhất về cuộc đời có thể tiên đoán được là sự bất khả đoán của nó.” Thay đổi luôn là một khía cạnh trong thế giới kinh doanh – nó là động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, và hoạt động như một đòn bẩy giúp họ vượt qua giới hạn. Doanh nghiệp đang phải đối mặt với sự trì trệ của nền kinh tế lớn nhất trong suốt 60 năm trở lại đây, thậm chí đối với cả những tập đoàn lớn nhất; thế nhưng sự biến động thị trường này đã đem đến những cơ hội phát triển đặc biệt.

http://cdn2.hubspot.net/hub/125873/file-570835794-pdf/_Landing_Pages/Infor_and_FSN_Volatility_white_paper-VI.pdf?t=1394589454000

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series