Báo cáo thường niên là các tài liệu duy nhất được công bố chứa đựng thông tin phong phú về hiệu suất hoạt động của một doanh nghiệp. Để có thể tận dụng tối đa lợi ích từ việc đọc các báo cáo trên, các nhà đầu tư cần có những kỹ năng và kiến thức chuyên môn đúng đắn. Bài viết này chỉ ra các thành phần cơ bản của một báo cáo thường niên và làm thế nào để đọc lướt qua tài liệu nếu bạn không có nhiều thời gian.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series