Báo cáo thường niên là các tài liệu duy nhất được công bố chứa đựng thông tin phong phú về hiệu suất hoạt động của một doanh nghiệp. Xem xét lại phần bình luận tài chính doanh nghiệp của báo cáo tài chính thường niên sẽ giúp chúng ta đánh giá các khía cạnh khác nhau của hiệu suất hoạt động doanh nghiệp và các rủi ro từ góc độ định lượng.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series