Trong tình hình thị trường nhiều biến động, công nghệ mới đang dần cách mạng hóa ngành công nghiệp sản xuất, các nhà quản lý cần linh hoạt và uyển chuyển hơn trong việc chủ động tiếp thu công nghệ mới để quản lý hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực của doanh nghiệp.Đón đọc tài liệu “Đương đầu với thách thức biến động trong ngành sản xuất” để cùng tìm hiểu những xu hướng mới về cải tiến quy trình sản xuất trên thế giới đồng thời và rút ra được bài học cho doanh nghiệp mình.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series