IFRS (Chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế) là kết quả sau nhiều thập kỷ đeo đuổi bộ tiêu chuẩn kế toán và báo cáo tài chính được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Hiện nay, có trên 113 quốc gia chấp nhận hoặc bắt buộc việc lập báo cáo theo IFRS, bao gồm các nước thuộc cộng đồng châu Âu. Rõ ràng, việc áp dụng IFRS mang lại một số lợi ích cho doanh nghiệp.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series