Kỹ năng cần thiết cho phòng tài chính doanh nghiệp
Dậm chân tại chỗ không phải là một lựa chọn cho các chuyên gia tài chính chuyên nghiệp. Những thách thức và cơ hội mới xuất hiện hằng ngày, và khi nhắc đến việc giúp đỡ công ty nắm bắt những điều đó, mọi người sẽ nghĩ ngay đến đó là trách nhiệm của bạn – Giám đốc Tài chính. Lựa chọn giải pháp an toàn thực ra có thể lại làm tăng rủi ro, do vậy điều đó buộc bạn phải giúp công ty luôn tiến về phía trước. Các giải pháp Văn phòng CFO được xây dựng từ nền tảng được thiết kế để đương đầu với những thách thức hiện nay, đồng thời cung cấp sự thích ứng và nhạy bén để quản lý các nhu cầu trong tương lai.

 

https://cdn2.hubspot.net/hub/125873/file-200241310-pdf/brochures/ocfo/infor_office_of_cfo_v2_vn.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series