Mỗi ngày, những nhà lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao trên toàn thế giới đưa ra những quyết định mà có thể dẫn đến thành công hay thất bại cho tổ chức của họ. ‘Góc nhìn toàn cảnh: ra quyết định trong kỷ nguyên mới’ giúp các doanh nghiệp có thể ra các quyết định chính xác, toàn diện, và phục vụ lợi ích dài hạn bằng cách áp dụng những nguyên tắc kế toán quản trị.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series