Trong thế giới phát triển nhanh chóng như hiện nay, các doanh nghiệp cần phải sắp xếp những ưu tiên khi điều hành hoạt động doanh nghiệp, như giám sát các giao dịch tài chính, đánh giá hiệu suất hoạt động doanh nghiệp, xác nhận báo cáo tài chính, tiến hành đóng sổ và hợp nhất dữ liệu tài chính kịp thời. Vì vậy, không ngạc nhiên khi các CFOs luôn đặt mục tiêu hàng đầu vào việc đóng sổ và tuân thủ các nguyên tắc một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series