Social ERP liên kết doanh nghiệp giống như cách mà mạng xã hội facebook liên kết mọi người. Theo đó, các dòng thông tin trong công ty sẽ vận hành trôi chảy và nhanh chóng. Khi một phòng ban bất kỳ có vấn đề liên quan đến phòng ban khác, họ sẽ ‘tag’ những người chịu trách nhiệm vào 1 bài ‘post’ để đối tượng được thông báo ngay. Và hơn hẳn facebook, Social ERP chia sẻ thông tin có cấu trúc dựa trên quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Đăng kí nghe webinar recording



Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series