Giải pháp Infor10 CPM – phân hệ Hợp nhất Tài chính do TRG International triển khai không những giúp người dùng tối ưu hóa quá trình hợp nhất mà còn hỗ trợ người dùng nâng cao tính trung thực, minh bạch và giá trị kinh doanh cho doanh nghiệp của mình bằng cách: bảo đảm tính liêm khiết của dữ liệu, tăng mức độ hiểu biết sâu rộng và hỗ trợ tương thích với những giải pháp khác.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series