Là một người hoạt động trong ngành khách sạn, bạn biết rằng thật khó để tăng lợi nhuận trong khi phải đem lại cho khách hàng những trải nghiệm riêng biệt. Bạn cần một giải pháp phần mềm kế toán khách sạn. Phần mềm này sẽ cung cấp những gì bạn cần tại bất kì khi nào — cho dù bạn làm tại khách sạn lớn đa quốc gia, chuỗi khách sạn nhỏ, hoặc khách sạn độc lập.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series