Infor SunSystems và Quản trị tài chính doanh nghiệp
Tài liệu này xem xét vì sao và như thế nào các doanh nghiệp có thể áp dụng quy tắc tinh gọn vào kế toán nhằm duy trì sự thành công của tinh gọn. Tài liệu phân biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị, trong đó kế toán quản trị: chú trọng vào định nghĩa của giá trị từ khách hàng, gia tăng giá trị doanh nghiệp với một cái nhìn thấu đáo, phân tích kĩ càng và huấn luyện cải thiện vận hành và ủng hộ các quy tắc tinh gọn, như sử dụng bảng báo cáo thu nhập tinh gọn.

http://cdn2.hubspot.net/hub/125873/file-16803313-pdf/whitepapers/sunsystem/fms_accountingforleansuccess.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series