Infor d/EPM và quản lý kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp
Lập kế hoạch và lên ngân sách cung cấp một cái nhìn sâu sắc để quản lý rủi ro, thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp cũng như giá trị cổ đông vào đưa ra các quyết định chiến lược. Đọc tài liệu để tìm hiểu về: những thách thức trong quá trình lập kế hoạch doanh nghiệp ngày nay, tìm kiếm điều gì ở một hệ thống lên kế hoạch và lập ngân sách, lợi ích của việc cài đặt một hệ thống lên kế hoạch hiệu quả và hệ thống lên kế hoạch và lập ngân sách.

https://cdn2.hubspot.net/hub/125873/file-16817856-pdf/whitepapers/pm/pm_-_better_results_through_better_planning.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series