CFO hiện nay làm việc trong một môi trường năng động và khắc nghiệt hơn xưa để dẫn dắt doanh nghiệp từng ngày đến thành công. Họ giúp doanh nghiệp đảm bảo mọi kế hoạch đều đi đúng đường, mọi chiến lược đều được hỗ trợ bởi dữ liệu đáng tin cậy và mọi hoạt động được thực hiện theo chuẩn mực nhất định. Và mục tiêu này sẽ khó đạt được nếu không có sự giúp sức của yếu tố quan trọng nhất: công nghệ.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series