Qua nhiều năm, quy trình doanh nghiệp đã lộ ra một vài điểm yếu và thiếu sót, như: tốn thời gian và nguồn lực, thiếu sự kết nối chặt chẽ với chiến lược chung của doanh nghiệp và không linh hoạt trước sự thay đổi. Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp đều không loại bỏ hoàn toàn việc lập ngân sách, bởi vì nó vẫn mang lại một số lợi ích nhất định cho doanh nghiệp. Do đó, để giải quyết các mặt hạn chế của lập ngân sách mà không phải từ bỏ hoạt động này, các tổ chức đang tìm kiếm nhiều cách để cải thiện nó. Với hỗ trợ từ công nghệ, lập ngân sách truyền thống vẫn có thể phát triển để tồn tại.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series