Bạn muốn biết rõ những hoạt động tạo giá trị nào có thể giúp bạn tạo ra lợi thế cạnh tranh, đăng kí nghe recording webinar “Ngành sản xuất trong cuộc đua tốc độ” để tìm hiểu:

  • Tốc độ sẽ giúp thúc đẩy khả năng gia tăng lợi nhuận như thế nào?
  • Tốc độ giúp đẩy nhanh tiến bộ quy trình và tương tác giữa các nguồn lực như thế nào?
  • Làm thế nào để thúc đẩy thu thập thông tin, tạo và cung cấp báo cáo ngay khi cần trên chuỗi cung ứng.
  • Làm thế nào tạo văn hóa đáp ứng trên toàn doanh nghiệp.

Điền thông tin vào form bên dưới để nghe recording

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series