Infor SunSystems, cách phân tích báo cáo tài chính
Vấn đề phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là một vấn đề rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực đối với mọi đối tượng sử dụng thông tin, đặc biệt đối với các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán. Song, nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm những vấn đề gì?

 

http://cdn2.hubspot.net/hub/125873/file-16806172-pdf/whitepapers/sunsystem/noi_dung_phan_tich_bao_cao_tai_chinh.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series