Ngành bán lẻ có thể được coi như là một ví dụ đáng chú ý nhất mô tả được tầm quan trọng của việc quản lý khách hàng. Tuy nhiên, ngay cả các nhà bán lẻ có tư tưởng cấp tiến vẫn phải đối mặt với rất nhiều thử thách trong việc cố gắng đạt được những mục tiêu đề ra bằng cách sử dụng hệ thống quản lý khách hàng và các chiến lược.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series