Một trong những trở ngại cho các công ty chính là các luật lệ mà họ phải tuân theo. Ví dụ, trong tài chính, họ phải báo cáo theo chuẩn mực toàn cầu (như IFRS) và địa phương (như VAS). Vì thế, những chuyên gia tài chính lúc nào cũng bận rộn suốt cả năm. Tài liệu này khám phá cách mà các tổ chức phải đối phó với các luật lệ và đề xuất những chiến lược đánh giá công nghệ, từ đó tạo dựng một nền tảng lâu dài cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series