Sự cần thiết để đo và kiểm soát các yếu tố con người, mặc dù rất khó khăn, là rất cần thiết vào thời điểm hiện nay nếu các công ty hướng tới thành công bền vững lâu dài. Tài liệu này giúp các doanh nghiệp có cái nhìn đúng đắn và toàn diện hơn về yếu tố về con người – các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, nhân viên, cộng đồng – chìa khóa cho quá trình hoạt động và duy trì thành công lâu dài.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series