Phát triển toàn cầu nghĩa là phải quản lý hàng loạt các vấn đề mang tính phức tạp cao. Những thách thức từ sự khác nhau giữa văn hóa, ngôn ngữ, và triết lý kinh doanh hiện nay còn trở nên phức tạp hơn với những vấn đề khác như hàng loạt yêu cầu quy định, luật thuế địa phương, và đa kỳ báo cáo.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series