Infor SunSystems và Quản trị tài chính doanh nghiệp
Tài liệu này đề cập tới những thử thách mà các công ty gặp phải trên con đường mở cửa ra thế giới. Ngoài ra, tài liệu còn nêu rõ những tiêu chí khi đánh giá phần mềm quản lý tài chính nhằm giúp doanh nghiệp bắt kịp với những thay đổi tất yếu, bao gồm: giải quyết sự phức tạp giữa các đơn vị tiền tệ, giải quyết đa ngôn ngữ, giải quyết đa thực thể…

https://cdn2.hubspot.net/hub/125873/file-16802158-pdf/whitepapers/sunsystem/becoming_a_multinational_finance_department.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series