Thấu hiểu kinh doanh (BI), hay Business Insight, không chỉ dừng lại ở vai trò là một công cụ, hay là một phần mềm giải pháp. Với lịch sử hơn 30 năm công nghệ BI là một chuỗi các công cụ phân tích giúp các doanh nghiệp quản lý và sử dụng dữ liệu thông tin một cách chủ động. Bằng công cụ này doanh nghiệp sẽ hiểu được hiệu quả của mỗi quy trình sản xuất và kinh doanh của mình, từ đó có thể đưa ra những điều chỉnh và cải tiến cần thiết để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series