Kỹ năng cần thiết khi quản trị tài chính doanh nghiệp
Chức năng của bộ phận tài chính trong các tổ chức hiện nay đòi hỏi một cách tiếp cận kép: cố gắng để trở nên hiệu quả trong chi phí và quy trình, đồng thời cung cấp thông tin chất lượng nhằm giúp cho quá trình đưa ra quyết định và quản lý hiệu năng. Bộ phận tài chính đang phát triển và hợp tác nhiều hơn với những bộ phận khác của doanh nghiệp để tạo ra nhiều giá trị hơn nữa.

 

https://cdn2.hubspot.net/hub/125873/file-16803615-pdf/whitepapers/sunsystem/from_ledgers_to_leadership.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series